середа, 10 жовтня 2018 р.

Terapia Su Dżok/ Su Jok therapy / Су Джок терапія

TERAPIA  SU OKMedycyna holistyczna opiera się na postulacie, że ciało, umysł, emocje i dusza człowieka stanowią jedność. W ten czas jak medycyna konwencjonalna walczy ze symptomami choroby, medycyna holistyczna stara się dotrzeć do jej przyczyny. Zaangażowanie pacjenta w proces leczenia jest kluczowe w walce z chorobą. Medycyna holistyczna skupia się na naturalnych procesach leczenia, podczas których lekarz wspomaga siły natury.
 

Jedną z naturalnych metod jest terapia Su Dżok (Su Jok acupuncture), która jest kompletną metodą diagnostyki i leczenia i aktualnie jest zaliczana do najlepszych metod  stosowanych na świecie.
Terapia Su Dżok (Su Jok) powstała na podstawie medycyny chińskiej, koreańskiej, staroindyjskiej, wiedzy starożytnego Egiptu. Z koreańskiego «Su» — znaczy dłoń, «Dżok» — stopa. Podstawą metody jest odwzorowanie całego organizmu na stopach i dłoniach. Działając na bioaktywne punkty można uzdrowić cały organizm. Terapia obejmuje wiele wariantów leczniczych – akupunkturę, akupresurę, terapię nasionami, moxą, światłem, kolorem, inne.
 Prof. Park Jae Woo stwierdził, że na dłoniach i stopach znajdują się punkty współoddziaływania o wysokim stopniu aktywności, połączone ze wszystkimi organami i częściami ciała.

Profesor med. Park Jae Woo:

"...Terapia ta opisuje wzajemną zależność układów wewnętrznych z punktami witalnymi na dłoniach i stopach, które są układem sterowania ludzkiego zdrowia. Funkcje tego układu stanowią swoistą mikro klinikę, która może uleczać organizm w sposób naturalny.
...Dzięki naturze nasze dłonie i stopy odzwierciedlają całą strukturę naszego ciała. Skupiają one w sobie pierwotne dążenie organizmu do samouzdrawiania, które jest w każdym człowieku jako dar natury pozwalający zachować zdrowie..."


Kiedy dochodzi do zakłócenia pracy organu, wysyła on "impuls informacyjny" do właściwego punktu współoddziaływania i uaktywnia go: punkt staje się bardzo bolesny. Podczas stymulacji takiego punktu "impuls uzdrawiający" wraca do chorego organu i leczy go. Zaletą systemu Su Dżok jest jego skuteczność, pełne bezpieczeństwo, uniwersalność i prostota.
W ten czas jak klasyczna akupunktura chińska ma ok. 70 przeciwwskazań do jej stosowania opracowana przez prof. Park Jae Woo metoda Su Dżok nie ma takich ograniczeń i może być stosowana również w okresie ciąży, w stanach depresji, chorobach nowotworowych.


 

Akupunktura Su Dżok ma szeroki zakres zastosowania i możliwości, zwłaszcza w:
1. Ginekologii i andrologii (cysty, endometrioza, adenoma prostaty, klimakterium, męska i żeńska niepłodność, obniżenie seksualnej sprawności i potencji);
2. Zaburzeniach hormonalnych (normalizacja działalności gruczołów wewnętrznych);
3. Korekcji sfery emocjonalnej i mentalnej (nerwice, depresja, stres);
4. Rehabilitacji po zawale, udarze mózgu, operacjach;
5. Chorobach serca i układu krążenia;
6. Ostrych i przewlekłych chorobach systemu oddechowego;
7. Osłabieniach układu immunologicznego, zaburzeniach odporności, alergiach;
8. Chorobach systemu pokarmowego ( żołądka i jelit, wątroby i woreczka żółciowego);
9. Przygotowanie sportowców do zawodów, rehabilitacji po przeciążeniach;
10. Poprawie stanu skóry, normalizacji wagi.
 


Terapia Su Dżok działa bez negatywnych skutków ubocznych.


Przeciwwskazania: wirusowe zapalenia wątroby, choroby weneryczne, HIV, psychozy (schizofrenia, paranoja).

Profesor med. Park Jae Woo:  
 "...Po opanowaniu zasad funkcjonowania punktów współzależnych znajdujących się na dłoniach i stopach, każdy człowiek na Ziemi będzie w stanie zapobiec chorobie, leczyć ją oraz zachować zdrowie dzięki sobie samemu. Pozwoli to każdemu poczuć się w pełni spełnionym, wolnym i szczęśliwym Obywatelem, członkiem wspólnoty ludzkiej.
Jestem przekonany, że wielka miłość Natury do człowieka i jej duch znajdą drogę do Państwa serc i umysłów, aby stosując tę metodę zachować zdrowie na długie lata...."
A treatment without any medications but accessible to everyone. It seems to be a dream. However, professor of Seoul National University Park Ji Woo made ​​ this dream a reality for millions people. He gave to the world the unique Su Jok system.


Translated from Korean "SU" means "hand", "Jock"  - it's  "feet". Korean healers have been using an acupuncture on hands and foot for the treatment of various diseases  during more than 3,000 years. A whole body is represented here in a miniature -- an energo-copy.  
Here there are bioactive points that correspond to specific organs and Belle meridians. So hand is a kind of remote control of body. Treatment by Su Jok system can be applied on the physical and metaphysical levels. Metaphysical method is used only by Su Jok therapists. They affect the active points on the meridians using special needles  to balance energy - 6 Ki. That is very effective even in difficult cases of acute and chronic diseases.
Another  level, physical - it is a treatment on hands and feets areas which correspond some organs of body. Not only acupuncture but also seeds, color, or heating by moxa, cigars, massage by hands, rings, etc can be used In this case.
A treatment on "areas of accordance" is accessible to anyone who has learned the basics of Su Jok. You can effectively help themselves without medications in the event of such common problems as colds, headaches, digestive problems or high temperature, using the tools available to you.   On our site you will find more info about these questions. 

Indications to Su Jok therapy:

1. Acute and chronic broncho-pulmonary diseases (bronchitis, pneumonia, asthma, respiratory allergies, bronchiectasis).
2. Coronary heart disease, myocarditis, hypertension, arrhythmia, tachycardia, bradycardia, and others diseases of the cardiovascular system.
3. Postinfarction, post-stroke and post-operative states.
4. Neurosis, neurasthenia, asthenia, stress and poststress states.
5. Diseases of the gastrointestinal tract, liver and gallbladder (cholecystitis, cholelithiasis, non-viral hepatitis)
6. Gynaecology and Andrology. Climacteric syndrome, male and female infertility, decreased sexual activity and potency.
7. The weakening of the immune system.
8. Hormonal disorders. Prevention of premature aging, senile changes, diseases of old age.
9. Prepare athletes for competitions, rehabilitation after overload.
10. Aesthetic Medicine. Improving of skin condition, normalization of weight.
Contraindications: viral hepatitis, sexually transmitted diseases, HIV, mental illness.Лікування  без ліків та ще й доступне кожному. Це здається мрією. Однак цю мрію зробив реальністю для мільйонів людей  професор Сеульського національного університету Пак Джи Ву, який подарував світові унікальну систему Су Джок.

У перекладі з корейської « Су » - кисть , « Джок » - стопа. Понад 3.000 років корейські фахівці використовували для лікування від різних захворювань акупунктурний вплив на зони кисті і стопи. Адже тут представлений весь організм в мініатюрі – енергоінформаційна копія. 
Тут знаходяться біоактивні точки, що відповідають певним органам , а також Белль-меридіани, що  відповідають класичним меридіанам. Тож кисть – це своєрідний пульт дистанційного керування тілом. 
Лікування за системою Су Джок може здійснюватися на метафізичному або на фізичному рівнях. Метафізичний метод застосовують тільки фахівці Су Джок.  За допомогою спеціальних голок вони впливають на активні точки на меридіанах, щоб збалансувати енергії - 6 Кі. Для цього використовують спеціальні маленькі голки, завдяки чому процес  майже безболісний. І в той же час – надзвичайно ефективний навіть у дуже складних випадках гострих і хронічних захворювань органів та систем.
Інший рівень - фізичний - це лікування за розміщеними на кистях і стопах зонами відповідності різним органам.
Для впливу можна використовувати не лише акупунктуру, але і Насіння, Колір, прогрівання моксами або сигарами, масаж – руками, щупом, кільцями, інше. Лікування по зонах відповідності доступне кожному, хто засвоїв основи Су Джок. Використовуючи доступні засоби ви навіть без ліків можете ефективно допомогти собі у випадку багатьох поширених проблем.  

Показання до застосування Су Джок терапії: 

1 . Гострі та хронічні бронхо- легеневі захворювання (бронхіти, пневмоні , бронхіальна астма, респіраторні алергії, бронхоектатична хвороба).
2 . Ішемічна хвороба серця, міокардити , гіпертонічна хвороба, аритмії, тахікардія, брадикардія та ін. захворювання серцево-судинної системи.
3 . Постінфарктний, постінсультний і післяопераційний стани.
4 . Неврози, неврастенії, астенічні , стресові і постстресові стани.
5 . Захворювання шлунково- кишкового тракту , печінки і жовчного міхура ( холецистити, ЖКХ, невірусні гепатити)
6 . Гінекологія та андрологія. Клімактеричний синдром, чоловіче і жіноче безпліддя, зниження статевої активності та потенції.
7 . Ослаблення імунітету.
8 . Гормональні розлади. Запобігання передчасному старінню, старечих змін, захворювань похилого віку.
9 . Підготовка спортсменів до змагань, реабілітація після наднавантажень.
10 . Естетична медицина . Поліпшення стану шкіри , нормалізація ваги

ПРОТИПОКАЗАННЯ:  вірусні гепатити, венеричні хвороби, ВІЛ, психічні захворювання.